Studieprogramma Onderneming en recht


Periode 1 (sept - nov)


Onderneming, Arbeid en Markt

Onderneming, Arbeid en Markt is een thematisch opgezet vak met een didactiek die studenten uitdaagt om te leren begrijpen welke juridische vragen relevant zijn voor ondernemingen. Het functioneren van de onderneming wordt bestudeerd vanuit zowel ondernemingsrechtelijk, arbeidsr-echtelijk als mededingingsrechtel-ijk perspectief. Dit vak zal onder meer aandacht besteden aan de de cao, medezeggenschap., fusie & overname en aandeelhouders-overeenkomst (7.5 ects).

Docenten:  prof. E.C.H.J. Lokin, mr E.A. van Dooren, mr. I. van der Helm, mr. W.A. Janssen, mr. P. LaaperPeriode 2 (nov- feb)

Ondernemingsrecht

Deze cursus geeft inzicht in een aantal kernthema’s van het Nederlands en Europees onder-nemingsrecht, waarbij de NV en de BV centraal staan (7.5 ects).

Docenten (o.a.) prof M. Lokin en G. Rensen

Wezeman/Wuisman, Uitspraken Ondernemingsrecht, editie 2017

Van Schilfgaarde/Winter/

Wezeman/Schoonbrood, Van de BV en de NV, zeventiende druk


Specialisatie Arbeid en OndernemingParallel in periode 1


De onderneming als werkgever

(In de cursus staat het individueel arbeidsrecht centraal, maar komen ook de sociale verzekeringen aan de orde, voor zover relevant voor de werkgever, alsmede onderdelen van het collectief arbeidsrecht (7,5 ects)

Docenten: mr N. Hummel en mr S. Heeger

Literatuur:

Van der Grinten, Arbeidsovereen-komstenrecht, Deventer: Wolters Kluwer,

W. Bouwens e.a., Bakels, Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, l.

Reader Rechtspraak


Parallel in periode 2

Grensoverschrijdend en Europees arbeidsrecht

In deze cursus worden de kaders voor Europees sociaal beleid, de verschillende discriminatie-gronden, herstructurering van bedrijven en vrij verkeer van werknemers en personen behandeld. (7,5 ects)

Docenten: prof Frans Pennings en dr Albertine Veldman

Literatuur: F. Pennings en S. Peters, Europees arbeidsrecht, Kluwer, laatste druk

Wetgevingssyllabus en Syllabus literatuur


In blok 3 (feb-mrt) volg je capita selecta, een grroot aanbod van korte cursussen, waaruit je er 5 kunt kiezen. Deze modules van drie weken bieden een korte, hevige ‘onderdompeling’ in een juridisch probleem of kwestie van beperkte omvang. Elke module vergt veel zelfstudie, en is flexibel ingevuld (zowel qua onderwerp; groepsgrootte; entoetsvorm Tijdens de vakken leer je meer over casussen uit de praktijk. Voorbeelden van vakken zijn onder meer: bezoldiging en ontslag van bestuurders, Procederen in arbeidszaken, Mobiele werknemers en sociale zekerheid, overgang van onderneming Een deel van de onderwerpen wordt per studiejaar vernieuwd. Een van de capita is deelname aan een conferentie van de European working group of labour law.

In periode 4 schrijf je je scriptie.